Terms of Use

1. Yleistä

Ridefy mobiilisovellus on Pati Dure Oy:n (jäljempänä “Ridefy”) tuottama palvelu (jäljempänä “Palvelu”).
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Ridefyn ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon. Palvelua voi käyttää osittain veloituksetta.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää sovelluksen lataamista ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas.
Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Ridefy tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset,
tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Ridefyllä ja Ridefy pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun
sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua. Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön.
Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden sovelluksen kautta. Palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Ridefylle käyttäjätunnuksen ja salasanan
katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle.

4. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

5. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Ridefy pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

6. Käyttöehtojen muutokset

Ridefy pidättää kaikki oikeudet käyttöehtojen muutokseen.

7. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta
tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

8. Muut ehdot

Ridefy mobiili- tai taulutietokonesovelluksiin, jotka on saatettu Asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen, Google Playn tai Windows Marketplacen kautta, sovelletaan näiden
käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Tietosuojalauseke
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy
näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Keräämme käyttäjästä henkilötietojen tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 3 kuvattujen käsittelytarkoitusten
kannalta tarpeellisia tietoja.

Käyttäjän henkilötiedot:
1. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
2. digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
3. demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja käyttökieli
4. käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot luvat ja suostumukset
5. muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETONI KERÄTÄÄN?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana esimerkiksi Facebookista. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä
käyttää palveluitamme.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:
Palveluntuotanto: Käytämme antamasia tietoja pystyäksemme tarjoamaan palvelua sen kuvausten mukaisesti.
Tuotekehitys: Pyrimme jatkuvasti kehittämään parempia kuljetuspalveluita ja niihin soveltuvia digitaalisia ratkaisuita kerättyjen tietojen pohjalta.

4. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5. KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

Pati Dure Oy:n työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

6. LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE?

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme
luovuttaa tietoja myös tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

7. MITEN HENKILÖTIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun
muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn
osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. MITÄ YKSITYISYYDENSUOJAEHTOJA SOVELLETAAN KÄYTTÄESSÄNI MOBIILI- TAI TABLETTISOVELLUKSIA?

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen
palveluntarjoajan ehtoja.

9. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON?

Tietojen tarkastaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJALAUSEKETTA MUUTTAA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Yhteydenotot: Pati Dure Oy
support@ridefy.com